Η ετήσια Έκθεση Αποβλήτων για το έτος 2021 είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση από την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022.  Συμπληρώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Μαρτίου 2022.

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρέωση κάθε οργανισμού, εταιρείας ή αποθήκης που παράγει, ασχολείται ή διαχειρίζεται απόβλητα. Οι φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν τα επικίνδυνα αλλά και τα μη επικίνδυνα απόβλητα στην ετήσια Έκθεση Αποβλήτων.

Αναλυτικότερα υπόχρεοι αίτησης είναι:

  • Όλες οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί που εμπλέκονται στην παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, επεξεργασία, συλλογή ή/και μεταφορά αποβλήτων  εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, και  εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι Δήμοι της χώρας.
  • Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που έχει την αδειοδότηση να συλλέγει ή/και να μεταφέρει απόβλητα από τρίτους.
  • Όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού που παράγουν και διαχειρίζονται τα δημοτικά απόβλητα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το ΗΜΑ

Οδηγίες Χρήσης ΗΜΑ