ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων

Λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων

Λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αποξήλωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθηκών βασισμένες σε εμπειρία ετών και τεχνογνωσία. Στο χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζουμε λύσεις εναρμονισμένες με τη σχετική νομοθεσία.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μελέτη και υλοποίηση έργων αποξήλωσης

1. Μελέτη

Οι μηχανικοί και το τεχνικό προσωπικό μας μελετούν το έργο και σχεδιάζουν τις εργασίες αποξήλωσης.

2. Αποσυναρμολόγηση

Εκπαιδευμένοι εργατοτεχνίτες με σύγχρονο εξοπλισμό αποσυναρμολογούν τον προς απομάκρυνση εξοπλισμό.

3. Απομάκρυνση

Ο εξοπλισμός απομακρύνεται με τη χρήση γερανών και αδειοδοτημένων οχημάτων σε μονάδες ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες μέθοδοι αποξήλωσης

Υψηλές τιμές

Υψηλέτες τιμές για το σκραπ που ανακύπτει.

Νομοθετική συμμόρφωση

Βάσει της εργασιακής και περιβαντολλογικής νομοθεσίας.

Ασφαλείς εργασίες

Μέριμνα για την ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών.

Συνεπές χρονοδιάγραμμα

Συνεπής περάτωση των εργασιών εντός της διορίας.

Αξιόπιστες και θεσμικά άψογες μέθοδοι αποξήλωσης

Άδειες διαχείρισης

Άδειες για τη διαχείριση του σκραπ και των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες αποξήλωσης.

Γιατροί εργασίας

Γιατροί εργασίας φροντίζουν για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο εκάστοτε έργο.

Ψαλίδια κοπής

Αυτοκινούμενα και σταθερά ψαλίδια κοπής φέρνουν σε πέρας τις πιο απαιτητικές εργασίες κοπής.

Τεχνικοί ασφαλείας

Τεχνικοί ασφαλείας σχεδιάζουν τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων.

Πιστοποιητικά

Με το πέρας των εργασιών παρέχονται πιστοποιητικά περιβαντολλογικής συμμόρφωσης.

Γερανοφόρα οχήματα

Ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα και μέσα μεταφοράς αξιοποιούνται για την απομάκρυνση του σκραπ.