ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

Λύσεις αγοράς σκραπ μετάλλων

Αγορά μετάλλων

Υπηρεσίες αγοράς σκραπ μετάλλων

Στη METECO αγοράζουμε μια σειρά από απόβλητα μετάλλων προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από εταιρίες ανακύκλωσης, διαλυτήρια οχημάτων, βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρίες και δημόσιοι φορείς.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανταγωνιστικές τιμές

Προσφέρουμε υψηλές και δίκαιες τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Αξιόπιστες σναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Λύσεις προσαρμοσμένες στον κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Νομοθετική συμμόρφωση

Άδειες διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποιητικά περιβαντολλογικής συμμόρφωσης.