Ποια υλικά ανακυκλώνουμε

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για κάθε ρεύμα υλικών αξιοποιούνται κατάλληλα οχήματα, καταρτισμένο προσωπικό και ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα στις ιδιόκτητες εγκατατάσεις μας έκτασης 30 στρεμμάτων. Η διαχείριση των υλικών γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Ανακύκλωση μετάλλων

Ανακύκλωση μετάλλων

Υπηρεσίες ανακύκλωσης μετάλλων όπως χαλκός, αλουμίνιο κ.ά.

Ανακύκλωση αυτοκινήτων

Ανακύκλωση αυτοκινήτων

Υπηρεσίες απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων και φορτηγών.

Καταλύτες οχημάτων

Ανακύκλωση καταλυτών

Υπηρεσίες ανακύκλωσης καταλυτών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Καλώδια χαλκού

Ανακύκλωση καλωδίων

Υπηρεσίες ανακύκλωσης όλων των τύπων καλωδίων, χαλκού και αλουμινίου.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών

Ανακύκλωση ηλεκτρικών

Υπηρεσίες ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Λύσεις ανακύκλωσης μπαταριών

Ανακύκλωση μπαταριών

Υπηρεσίες ανακύκλωσης μπαταρίων μολύβδου οξέως, από οχήματα και μηχανήματα.

Ανακύκλωση μηχανημάτων

Ανακύκλωση μηχανημάτων

Υπηρεσίες ανακύκλωσης απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.